دیتیل اجرایی چهارچوب یا فریم چوبی درب های داخلی

دیتیل اجرایی چهارچوب یا فریم چوبی درب های داخلی

دیتیل اجرایی چهارچوب یا فریم چوبی درب های داخلی

دیتیل اجرایی (جزییات فنی) چهارچوب یا فریم چوبی درب های داخلی شامل ابعاد و اندازه ها و جزییات کامل فنی ساخت و اجرا به همراه مصالح زیر کار و نازک کاری آن در محیط های تر و خشک می باشد. فریم های چوبی دارای یک قاب یا پرواز نیز می باشد که در این دیتیل نمایش داده شده است.